hovedbilde

Bransjeavtale om matsvinn

Matbransjen og myndighetene er et skritt nærmere endelig bransjeavtale når det nå er oppnådd enighet om definisjonen av matsvinn.

Samarbeid i verdikjeden og med myndighetene er avgjørende for å redusere matsvinnet i Norge. ForMat-prosjektet har arbeidet med kartlegging og tiltak mot matsvinn siden 2010. I mai 2015 ble det undertegnet en intensjonsavtale om matsvinn mellom myndigheter og bransjeforeninger fra hele verdikjeden for mat, som skal resultere i en mer forpliktende avtale i løpet av 2016. Denne skal inneholde en felles definisjon på matsvinn, reduksjonsmål for arbeidet, indikatorer og effektive tiltak for å nå målene som settes.

Det er Klima- og miljødepartementet som leder arbeidet med bransjeavtalen, mens Miljødirektoratet og Matvett har ansvar for å samle partene om delrapporter på henholdsvis statistikkgrunnlag i hele verdikjeden og reduksjonspotensial samt overordnede tiltak som skal bidra til å nå det reduksjonsmålet som skal settes i fellesskap.

Enighet om definisjon på matsvinn

Første skritt på vei mot endelig avtale er nå i havn ved at partene er enige om en felles definisjon på hva matsvinn er og hvordan denne skal forstås:

Matsvinn omfatter alle nyttbare deler av mat produsert for mennesker, men som enten kastes eller tas ut av matkjeden til andre formål enn menneskeføde, fra tidspunktet når dyr og planter er slaktet eller høstet.

Når nyttbare deler av mat produsert for mennesker ender som blant annet dyrefôr regnes det som matsvinn, men partene er også enige om å bidra til en best mulig ressursutnyttelse i hele verdikjeden. Selv om eventuelt svinn før slakte-/høstetidspunktet ikke regnes som matsvinn, skal bransjen likevel søke å innhente data for primærleddet og utføre tiltak som kan redusere svinn. Matvetts ressurspyramide kan bidra til å synliggjøre hva som er god ressursutnyttelse på mat som en del av kretsløpet, selv om den blir definert som svinn.

 

–At det nå er enighet om hvordan matsvinn skal defineres er en viktig milepæl i arbeidet, og jeg har stor tro på at bransjeavtalen vil bidra til å redusere matsvinn i Norge, sier Klima- og miljøminister Vidar Helgesen.