hovedbilde

Unik samarbeidsavtale skal halvere matsvinnet i Norge

Myndighetene og en samlet matbransje har inngått en historisk samarbeidsavtale om matsvinn. Målet med avtalen er å halvere matsvinnet i Norge innen 2030, i tråd med FNs bærekraftmål. Avtalen, som er unik i verdenssammenheng, har allerede vekket oppmerksomhet og interesse i Europa.

Matsvinn er et stort samfunnsproblem som verken er bærekraftig for lønnsomheten, klima og miljø eller fordelingen av verdens ressurser. Skal vi få endelig bukt med problemet krever det en systematisk tilnærming og samarbeid gjennom hele verdikjeden, fra produksjon av råvarer, via foredling og distribusjon, og helt frem til forbrukene.

Om avtalen
Bransjeavtalen om matsvinn er signert av fem departementer og tolv bransjeorganisasjoner. Partene er enige om felles innsats og reduksjonsmål for matsvinn i hele verdikjeden, inkludert å legge til rette for- og bidra til at forbrukerne kaster mindre mat. Alle virksomheter inviteres til å tilslutte seg avtalen via en tilslutningserklæring, og bidra til å nå målet gjennom tiltak i egen virksomhet og i samarbeid med andre. Første mulighet til å signere en slik erklæring, blir i forbindelse med første møte i koordineringsgruppen til høsten. Klima og miljødepartementet har koordineringsansvaret for arbeidet, og vil sørge for felles rapportering av oppnådde resultater i 2020, 2025 og 2030.

Resultatene viser at samarbeid nytter
Deler av matbransjen har, gjennom ForMat-prosjektet og Matvett, jobbet systematisk med kartlegging og reduksjon av matsvinn i mer enn seks år allerede. Myndighetene har vært en viktig samarbeidspartner fra starten. Dette arbeidet har resultert i at matsvinnet i Norge er redusert med 12 prosent fra 2010 til 2015, og har ført til økt bevissthet i verdikjeden og bidratt til å sette temaet på dagsorden. Matvett vil fortsette arbeidet med å tilrettelegge for kartlegging og tiltak i matindustrien, dagligvarehandelen og serveringsbransjen.

-Gjennom ForMat-prosjektet og Matvett har næringslivet sammen med myndighetene fått satt matsvinn på agendaen, sier styreleder i Matvett, Petter Haas Brubakk. -Det videre arbeidet vil kreve enda større innsats og samarbeid. Derfor er signeringen av denne bransjeavtalen en viktig milepæl. Som styreleder i Matvett er jeg stolt av at vi har banet vei og lykkes med å få med resten av verdikjeden i dette viktige arbeidet.

Fokus på forebygging og teknologisk utvikling
Det viktigste er å forebygge at matsvinn oppstår og at det ikke forskyves videre i verdikjeden, men redistribusjon av overskuddsmat fra matbransjen til vanskeligstilte vil også være en viktig del av løsningen og ett av hovedpunktene i avtalen. I løpet av 2017 vil 4-5 nye matsentraler som distribuerer overskuddsmat være etablert i Norge. Større fokus på å redusere matsvinnet har også bidratt til innovasjon og økt verdiskaping i matbransjen. At hele 12 bransjeorganisasjoner i matkjeden har valgt å undertegne en avtale om halvering av matsvinnet og forplikte seg til samarbeid, viser hvilken vilje som er tilstede for løse problemet.  Arbeidet frem mot å nå målet om 50 prosent reduksjon innen 2030 vil åpne for flere muligheter for innovasjon og etablering av nye bedrifter og arbeidsplasser.

For mer informasjon, se her